Programa del malalt crònic de l’Hospital de Dia

En les darreres dècades, la millora en la qualitat de vida (de condicions socioeconòmiques, culturals i mediambientals), ha fet que hagi augmentat l’esperança de vida de la nostra població. Aquest fet, però, va lligat a la presència de diferents malalties cròniques en la gent gran.

Des de la Medicina Interna podem oferir una visió global en l’atenció a les persones amb diverses patologies (amb pluripatologia).

En aquest sentit, el 2007 es va crear dins de l’Hospital de Dia, el Programa al pacient pluripatològic reingressador. En aquesta unitat atenem un subgrup de pacients que presenten diverses malalties (incloent-hi la insuficiència cardíaca o la MPOC: malaltia pulmonar obstructiva crònica) que hagin reingressat a l’hospital o hagin estat atesos diverses vegades al servei d’urgències per descompensació d’aquestes malalties cròniques. El fet d’escollir concretament aquestes patologies és degut al fet que són les més prevalents en el nostre medi i les que són motiu d’ingrés, a part de les infeccions.

L’equip del programa està format per una infermera experta en el malalt crònic (Rosa Encinas) i les doctores Mònica Vila i Anna Soler.

Aquests pacients s’atenen dins l’àrea de l’Hospital de Dia. El paper de la infermera és cabdal, ja que és el vincle amb el pacient i la seva família. L’educació en la dieta, l’exercici i la manera de prendre la medicació, és un dels punts més importants per al control de les malalties. Els pacients del programa disposen de contacte directe amb la infermera, que entrena al pacient i als seus familiars a detectar precoçment una descompensació i evitar, en la mesura del possible, acudir al Servei d’urgències, fins i tot sovint evita ingressar.

En aquests 7 anys s’han beneficiat del Programa 333 pacients, quasi la tercera part homes, amb una edat mitjana de 76 anys. La mitjana de medicaments presos pels nostres pacients és de 10, indicatiu de la quantitat de malalties que presenten i es tracten. Val a dir que els pacients es valen per si mateixos i tenen majoritàriament un bon suport familiar. Quan hem analitzat respecte a l’any anterior a entrar al programa, hem vist que s’han pogut reduir un 67% les visites a urgències i per tant, els ingressos des d’aquest Servei.

Creiem que l’èxit del programa es deu al lligam que es crea entre el pacient, la seva família i l’equip. La tranquil·litat de saber que podrem atendre’ls telefònicament o presencialment i així evitar anar a altres àrees menys familiars, els tranquil·litza molt.

Tot plegat ens encoratja a seguir treballant a millorar l’atenció als pacients amb pluripatologia de manera conjunta amb atenció primària, que continua sent el referent principal pel pacient.

Dra. Anna Soler Sendra
Dra. Mònica Vila Vall-Llovera
Servei de Medicina Interna de l’Hospital General de Granollers

By |2018-06-08T10:40:26+00:00juny 8th, 2018|General|0 Comments