Qualitat i fiabilitat en el laboratori clínic de l’Hospital de Granollers

Les proves del laboratori formen part de l’activitat assistencial de més creixement els darrers anys: juntament amb les urgències, les visites ambulatòries i les altes hospitalàries. Els resultats dels laboratoris clínics són importants pel procés de presa de decisions clíniques. Les dades informades influeixen en més del 70% de les decisions clíniques relacionades amb el diagnòstic, el tractament i el control de la resposta clínica al tractament.

Els laboratoris clínics estan sotmesos a uns estàndards de funcionament i qualitat per poder realitzar les diferents anàlisis. Entre aquests estàndards, els laboratoris realitzen proves de control de qualitat de forma rutinària i disposen de documents escrits sobre tots els procediments que s’hi realitzen.

Qualitat i fiabilitat en el laboratori clínic

Les proves de control de qualitat es processen per a totes les proves que es realitzen cada dia i, en molts casos diverses vegades al dia. Aquestes proves de control de qualitat intern inclouen mostres normals i anormals per assegurar que els equipaments i els reactius compleixin els estàndards establerts.

Tanmateix, els laboratoris clínics, a més d’aquests controls de qualitat interns, també estan sotmesos a programes de control de la qualitat externs, que consisteixen en què empreses externes envien mostres “desconegudes” al laboratori perquè siguin analitzades. Posteriorment el laboratori envia els resultats a aquestes empreses externes, que en fan l’avaluació, que consisteix en comparar el resultat enviat amb el correcte i amb el d’altres laboratoris participants. El laboratori rep un informe amb els resultats de l’estudi comparatiu que serveix per demostrar la fiabilitat i la qualitat dels resultats analítics i, si cal, per prendre mesures correctores. Els programes de control extern de la qualitat són una eina eficaç per conèixer i millorar la fiabilitat dels resultats del laboratori clínic.

Qualitat i fiabilitat en el laboratori clínic

Els procediments escrits documenten com cal recollir les mostres, transportar-les, avaluar-les, analitzar-les i informar-ne dels resultats. Són els protocols que cal aplicar en la:

  • Fase preanalítica, que inclou totes les activitats que va des que el metge fa la sol·licitud analítica fins que la mostra arriba al laboratori
  • Fase analítica que descriu el maneig i anàlisi de les mostres al laboratori
  • Fase postanalítica que descriu tot el que passa des que s’obté el resultat fins que es comunica al metge.

El compliment d’aquests requeriments assegura que les anàlisis realitzades pels laboratoris clínics per la cura dels pacients generen resultats reproduïbles i fiables.

El laboratori clínic de l’Hospital General de Granollers per tal de donar resposta a aquests estàndards de qualitat disposa de la certificació de qualitat segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015.

M. Carme Villà
Directora del Laboratori Clínic
Hospital General de Granollers

By |2019-03-15T13:36:50+00:00març 15th, 2019|Laboratori clínic|0 Comments