El Gabinet de Recursos Humans d’Infermeria

A partir de l’any 2008 es va engegar el Gabinet de Recursos Humans d’Infermeria de l’Hospital General de Granollers arran d’un important creixement de l’activitat assistencial de l’Hospital en aquests últims anys, fet que ha comportat un increment dels professionals.

Una de les finalitats del Gabinet d’Infermeria és donar suport a la gestió de les caps d’àrea i augmentar l’eficàcia i l’eficiència en tots els temes relacionats amb els RRHH.

Amb els objectius de:

  • Centralitzar i unificar la selecció i planificació d’infermeria sota uns criteris d’eficàcia i eficiència.
  • Donar resposta als reptes assistencials que l’Hospital General de Granollers necessita.
  • Cobrir totes les necessites del personal adscrit a aquesta Direcció.
  • Unificar criteris de cobertura.

Foto de l’equip de treball del Gabinet

El Gabinet d’Infermeria és l’encarregat de realitzar totes les propostes de contractació i gestionar totes les peticions dels professionals de la Direcció d’Infermeria, planificar tots els calendaris mensuals dels professionals i tancar les ampliacions mensuals i traspassar la informació a Direcció de Persones.

Paral·lelament, les caps d’àrea assistencials treballen conjuntament amb el Gabinet d’Infermeria per tal de revisar i validar la seva plantilla i també la revisió de peticions de vacances i altres.

El passat gener del 2018 es va signar un acord entre la Direcció i la part social on es va acordar que es realitzarien dues convocatòries extraordinàries de places, on la baremació d’aquestes vindria donada per antiguitat i perfil del lloc de treball. Tots els treballadors tenen accés al Portal del professional on poden consultar el seu calendari digital, a part d’altres funcionalitats. Durant l’any 2019 es farà una millora en la qual les peticions de dies es puguin realitzar directament des del Portal.

El Gabinet d’Infermeria depèn jeràrquicament de la Direcció d’Infermeria i està formada pel Cap d’Àrea del Gabinet amb el suport de tres administratives.


Carles Tolosa
Cap dels RRHH d’Infermeria
gabinetinfermeria@fhag.es

By |2019-03-15T13:37:05+00:00gener 18th, 2019|Infermeria|0 Comments