L’àrea d’acollida

Un dels propòsits fonamentals del nostre hospital és el d’oferir serveis sanitaris i socials personalitzats i excel·lents per millorar el benestar de les persones en qualsevol moment del seu procés vital.

El procés quirúrgic inclou l’ingrés, l’entrada a quiròfan, la recuperació i l’alta a domicili del pacient quirúrgic. Aquest procés es preocupa de la seguretat, el respecte a la intimitat, el tracte humà, el suport psicològic i la informació de tots els procediments que l’engloben.

Aquest any 2018, per tal de disminuir l’ocupació de llits abans de la intervenció quirúrgica, homogeneïtzar les cures de tots els pacients quirúrgics en el dia de la seva intervenció permetent estar acompanyats de la família, es crea l’àrea d’acollida, espai ubicat a la UCSI ben a prop de l’àrea quirúrgica.

L’àrea d’acollida, és una unitat multidisciplinària creada per donar una atenció directa i personalitzada de tots els pacients quirúrgics en el moment de l’ingrés a l’hospital per a la realització d’una intervenció; facilitant així la continuïtat assistencial des de la seva arribada a  l’hospital fins a l’entrada a l’àrea quirúrgica.

Com a objectius tenim:

 • Proporcionar cures d’infermeria individualitzades mitjançant un mètode sistemàtic i organitzat.
 • Obtenir i analitzar les dades per determinar l’estat de salut de l’usuari i descriure les seves capacitats i/o problemes.
 • Prioritzar els problemes detectats de l’usuari, desenvolupar i executar un pla d’acció per disminuir-los i/o eliminar-los i promoure la seva salut i autonomia
 • Elaborar, decidir i seleccionar els protocols i procediments més adequats a l’activitat planificada d’acord amb la seva pertinença, validesa i eficiència
 • Dissenyar i adaptar el pla de cures i el pla terapèutic a les necessitats del pacient/usuari de forma individualitzada.
 • Proporcionar cures d’infermeria de forma sistematitzada tenint en compte la situació individual de cada usuari i fent èmfasi en la comunicació i informació.
 • Aconseguir una comunicació efectiva i establir una relació terapèutica amb l’usuari.
 • Promoure un entorn favorable a la comunicació.
 • Ser capaç de comunicar-se efectivament amb els usuaris i/o persones significatives.
 • Donar una atenció integral i coordinada mitjançant el treball en equip.
 • Garantir la continuïtat de les cures utilitzant la comunicació formal i estructurada.
 • Donar una resposta professional i de qualitat a les diferents situacions de la pràctica.
 • Explicar i comentar, fins a acordar conjuntament amb l’usuari, les actuacions a seguir així com les seves recomanacions.
 • Verificar que els usuaris entenen la informació donada per tal de poder acceptar i/o realitzar els plans de cures acordats.
 • Fomentar, a través de la relació interpersonal i del respecte a l’usuari la confiança i seguretat en relació al seu procés.

Les infermeres Fina Gómez i Ma. Engràcia Guitart treballant a l’àrea d’acollida

És una unitat funcional d’excel·lència en el procés quirúrgic que com peculiaritat té donar servei  tant al pacient quirúrgic que ingressa de manera convencional com el pacient de CMA:

 • Ingrés convencional: aquells procediments que requereixin ingrés per control postoperatori se l’adjudicarà llit un cop intervingut i donat d’alta de l’àrea quirúrgica.
 • CMA: aquells procediments quirúrgics, terapèutics i/o diagnòstics de complexitat mitjana sota anestèsia general, loco-regional o local, amb sedació o sense en els que el pacient vingut del seu domicili torna al mateix després d’un període d’observació i control.

L’àrea compleix uns requisits funcionals, estructurals i organitzatius per tal de garantit les condicions adequades de qualitat i eficiència en l’exercici de les seves tasques.

Aquesta àrea es caracteritza per:

 • Estructura diferenciada però al costat de l’àrea quirúrgica que permet al pacient estar acompanyat de la seva família.
 • Comunicació directa i continua amb l’àrea quirúrgica que permet informar de possibles incidències en el procés.
 • Espai vestidor per l’ús del pacient.
 • Box individual on es preserva la seva intimitat i es permet la companyia d’un familiar. Aquí es prepararà segons protocol per la seva intervenció i esperarà fins al trasllat a l’àrea quirúrgica.
 • Cures d’infermeria individualitzades continuades: Comunicació directa amb el pacient des del dia abans de la intervenció com el dia posterior a la mateixa en el cas dels pacients de CMA.
 • Àrea centralitzadora de tots els pacients quirúrgics.

 

Teresa Riu i Albornà
Cap d’Àrea Bloc Quirúrgic de l’Hospital General de Granollers

Altres article relacionats:

By |2019-03-15T13:33:00+00:00juny 15th, 2018|Infermeria|Comentaris tancats a Infermeria del bloc quirúrgic